BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Charter over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website parodontologie.be

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden ?

Wanneer u ons platform en/of onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u, zoals

  • naam, achternaam, land, telefoonnummer voor alle antwoorden op uw contactverzoeken en voor het uitbrengen van een offerte voor de verkoop van uw horloge.
  • e-mailadres om deze gegevens te gebruiken voor het opstellen en versturen van informatieve e-mails en kennisgevingen, alsook voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de afmeldlink in elk van onze mededelingen of door contact met ons op te nemen.

Cookies

Cookies zijn gegevens die zijn opgeslagen op de eindapparatuur van een internetgebruiker en die door een website worden gebruikt om informatie naar de browser van de internetgebruiker te sturen, zodat de browser informatie kan terugsturen naar de oorspronkelijke site (bv. een sessie-ID, taalkeuze of datum). U wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens uw bezoeken aan onze websites cookies op uw browser kunnen worden geïnstalleerd.
Deactivering van cookies. U kunt cookies op elk moment uitschakelen door in uw browser de juiste instellingen te kiezen om cookies uit te schakelen (de helpsectie van de gebruikte browser geeft aan welke procedure u moet volgen). Gelieve er rekening mee te houden dat het uitschakelen van cookies de toegang tot sommige of alle functies kan beperken of verhinderen.

Worden uw gegevens gedeeld met derden ?

De op ons platform verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor eigen gebruik van parodontologie.be en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers op wie parodontologie.be een beroep kan doen om haar diensten te verlenen. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden voor marketingdoeleinden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd ?

parodontologie.be verzekert de veiligheid van uw persoonsgegevens door een gegevensbeschermingssysteem op te zetten dat gebruik maakt van fysieke en logische beveiligingsmiddelen, zodat de verzamelde persoonsgegevens niet verloren gaan, verduisterd, geraadpleegd, gewijzigd of meegedeeld worden door onbevoegde derden, behalve als de mededeling van deze gegevens opgelegd wordt door de geldende reglementering, met name op verzoek van een gerechtelijke autoriteit, de politie, de rijkswacht of een andere autoriteit die door de wet gemachtigd is.

De beveiliging van persoonsgegevens hangt ook af van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe hun login en paswoord vertrouwelijk te houden. De gebruikers verbinden zich er ook toe hun account niet te delen en elk ongeoorloofd gebruik van hun account aan parodontologie.be te melden zodra zij er kennis van nemen.

Rechten van de betrokken personen

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de Gebruikers van parodontologie.be de volgende rechten

  • recht van toegang en rectificatie
  • om hun gegevens bij te werken en aan te vullen
  • het recht om persoonsgegevens af te schermen of te wissen wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, achterhaald zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, verstrekken of bewaren verboden is
  • het recht om de toestemming op elk moment in te trekken
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • het recht op de overdraagbaarheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract.

Als u wilt weten hoe parodontologie.be deze persoonsgegevens gebruikt, als u wilt dat deze worden gecorrigeerd of als u zich wilt verzetten tegen de verwerking ervan, kunt u een e-mail sturen naar info@parodontologie.be of schrijven naar het volgende adres :
Belgische Vereniging voor Parodontologie - Avenue W. Churchill 11/30 1180 Brussel

Neem contact op met

Voor elk verzoek om informatie over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met info@parodontologie.be