Algemene voorwaarden

A. Deelname aan evenementen

Inschrijving

1. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De inschrijvingen worden opgenomen volgens de volgorde waarin ze ontvangen worden.

2. De inschrijving is vast en definitief en kan slechts afgezegd worden indien voldaan wordt aan de voorwaarden beschreven onder punten 12 en 13.

3. Inschrijvingen worden aanvaard tot op de dag van het seminar voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. De datum van de inschrijving heeft geen invloed op de annuleringsvoorwaarden (zie nr 12 en 13).

4. Het adres van de deelnemer, zoals de andere gegevens op naam die hem betreffen, worden opgeslagen in de database van de Belgische Vereniging Parodontologie, om hem verder in te lichten over komende evenementen die door de Belgische Vereniging Parodontologie gehouden worden, over publicaties en/of andere ontwikkelingen, tenzij de deelnemer zich verzet tegen het opslaan van zijn gegevens.

5. Een certificaat kan op aanvraag aan de deelnemers bezorgd worden.

Betaling en kortingen

6. De deelnemer kan het inschrijfgeld vereffenen, hetzij per kredietkaart tijdens de inschrijving, hetzij tot 14 dagen na de inschrijving per overschrijving of cheque. Welke ook de vorm van betaling, de deelnemer ontvangt een factuur vanwege de Belgische Vereniging Parodontologie. Geen enkele deelname wordt toegelaten zonder voorafgaande betaling.

7. Tenzij anders vermeld op het inschrijvingsformulier worden volgende diensten in het inschrijfgeld inbegrepen: de lunch(es), de drank die tijdens de conferentie aangeboden wordt, de documentatie m.b.t. de conferentie en (eventueel) de deelname aan het avondprogramma.

8. De reis- en overnachtingskosten zijn ten laste van de deelnemer.

9. In geval van foutieve overschrijving of van terugbetaling van inschrijfgeld dat meermaals betaald werd, wordt een dossierkost van 20 € afgetrokken van het verschuldigde bedrag.

Annuleringen

10. De Belgische Vereniging Parodontologie behoudt zich het recht om een manifestatie af te zeggen tot twee weken vóór het evenement. In dit geval zal het ontvangen inschrijfgeld integraal terugbetaald worden. De Belgische Vereniging Parodontologie kan echter niet verantwoordelijk verklaard worden voor andere schade die uit deze annulering zou voortvloeien.

11. De vermelding van de namen van de sprekers is louter informatief en verbindt de Belgische Vereniging Parodontologie niet tegenover de deelnemer. Indien een aangekondigde spreker toch beslist niet deel te nemen, zal de Belgische Vereniging Parodontologie hem een vervanger van gelijkaardig niveau proberen te vinden.

12. De deelnemer heeft het recht zijn inschrijving kosteloos te annuleren tot twee weken na zijn inschrijving en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, voor zover (a) de annulering schriftelijk meegedeeld wordt en (b) de manifestatie nog niet plaatsgevonden heeft.

13. Indien een aanvraag tot annulering ingediend wordt bij de Belgische Vereniging Parodontologie na het termijn vermeld onder nr 12, maar ten laatste één maand vóór de start van het evenement, zal het inschrijfgeld terugbetaald worden na aftrek van 40 € dossierkosten. In geval de annulering geschiedt tussen één maand en twee weken vóór de start van de manifestatie, zal 50% van het inschrijfgeld aangerekend worden. Indien de annulering minder dan twee weken vóór de manifestatie gebeurt, zal 90% van het inschrijfgeld aangerekend worden. De deelnemer heeft echter altijd het recht om zich door een derde te laten vervangen.